Είστε σχολείο?

Τότε σας προσκαλούμε να συνεργαστείτε μαζί μας!

Δράση για το Αδριάνειο Υδραγωγείο από την Όχι Παίζουμε

Ως συνεργαζόμενο σχολείο, θα δοκιμάσετε τα εργαλεία στην τάξη σας και, στη συνέχεια, θα τα αξιολογήσετε – συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής εργαλειοθήκης! Τα οφέλη μιας τέτοιας συμμετοχής είναι τα ακόλουθα:

-Άμεση πρόσβαση στην ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθοδολογίας και εργαλειοθήκης

-Ορατότητα μέσα από τα δίκτυα του προγράμματος, όπως και τα δίκτυα των εταίρων που σχετίζονται με την επικοινωνία και τη διάχυση του προγράμματος

-Ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευτικών και των μαθητών

-Περαιτέρω εμπλοκή με τους μαθητές τους και την ευρύτερη κοινότητα, όπως και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του σχολείου στην εκπαίδευση

-Σύνδεση με άλλους τοπικά ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς, κοινότητες και άτομα και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών και προγραμμάτων μαζί τους

Σας προσκαλούμε να συνδεθείτε στη σελίδα μας στο  e-twinning!

Γιατί  e-twinning?

 

 

Το πρόγραμμα e-Twinning κυκλοφόρησε το 2005, ως μέρος του Προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το 2007 έχει πλήρως ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα προωθεί τη συνεργασία ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά σχολεία, υποστηρίζοντας προγράμματα που βελτιώνουν τη μάθηση, μέσα από μια πλατφόρμα όπου εκπαιδευτικοί και μαθητές από σχολεία των εμπλεκόμενων Ευρωπαϊκών χωρών επικοινωνούν, συνεργάζονται, αναπτύσσουν προγράμματα, μοιράζονται και, εν ολίγοις, νιώθουν και είναι μέρος της πιο συναρπαστικής κοινότητας μάθησης στην Ευρώπη.  

Τα οφέλη του e-Twinning είναι άμεσα και έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο: Οι μαθητές θέλουν να ανταλλάσσουν ιδέες και να δουλεύουν μαζί με μαθητές από σχολεία άλλων χωρών. Η επίδοση τους και η ποιότητα της δουλειάς τους βελτιώνεται – καθώς η μάθηση βρίσκει τον πραγματικό της σκοπό- ενώ οι σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές ενισχύονται. Τελικά, οι εκπαιδευτικοί επιτυγχάνουν μια αξιόλογη επαγγελματική εξέλιξη, καθώς μοιράζονται δεξιότητες και παιδαγωγικές πρακτικές. Όσον αφορά στα τελευταία, μέσα από το e-Twinning επιτυγχάνεται μια ευρύτερη κατανόηση της ζωής και της κουλτούρας άλλων ανθρώπων – δεδομένης της αλληλεπίδρασης με μαθητές από διαφορετικές χώρες.

Βελτιώνονται ο βαθμός επιτυχίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, όπως και οι σχολικές επιδόσεις, ενώ,  αναπτύσσονται δεξιότητες ζωής, όπως η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα και η ικανότητα της ανεξάρτητης μόρφωσης. Ακόμα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, οι δεξιότητες στον τομέα των τεχνολογιών, της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) και οι γλωσσικές δεξιότητες, τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών καλλιεργούνται. Νέες ευκαιρίες για τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα γίνονται, έτσι, ορατές στον ορίζοντα.  

Πέρα από την εμπλοκή των εκπαιδευτικών, οι Φίλοι του  e-Twinning είναι επίσης φορείς, οργανισμοί και πρωτοβουλίες που μοιράζονται τις αξίες και τους στόχους του  e-Twinning. Η συνεργασία ανάμεσα στους φορείς αυτούς και το e-Twinning στοχεύει στο διαμοιρασμό των εξειδικευμένων γνώσεων τους στους εκπαιδευτικούς, μέσα από ψηφιακά σεμινάρια, εργαστήρια και τη διάχυση υλικού υψηλής ποιότητας. 

Κλείνοντας, η πλατφόρμα του e-Twinning επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές με συγγενείς σκέψεις και ανησυχίες να έρθουν σε επαφή με τη χρήση του ΤΠΕ, να δημιουργήσουν projects, να μοιραστούν ιδέες, να μάθουν, να εξελιχθούν και να υπερβούν τα όρια της τάξης, διευρύνοντας τους ορίζοντες τους σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον.