Χρονοδιάγραμμα

*Συνάντηση Μικτής Κινητικότητας (Blended Mobility Event): Διεθνική δραστηριότητα κατάρτισης/ διδασκαλίας και μάθησης, όπου οι εταίροι σχεδιάζουν και αναπτύσσουν το εκάστοτε εργαλείο, μέσα από ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικές συν-δημιουργίας 

Δραστηριότητα Διάχυσης Αποτελεσμάτων (Multiplier Event): Συνάντηση ανάμεσα στους εταίρους, τους συνεργαζόμενους φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπου οι εταίροι εκπαιδεύουν τους λοιπούς συμμετέχοντες πάνω στη χρήση του εκάστοτε εργαλείου

Δοκιμή Εργαλείου (Piloting of the tools): Ακολούθως της κάθε δραστηριότητας διάχυσης αποτελεσμάτων, τα συνεργαζόμενα σχολεία και οι υπόλοιποι σχετικοί συμμετέχοντες δοκιμάζουν το εκάστοτε εργαλείο μαζί με τους μαθητές τους ή/και τις κοινότητες τους και, στη συνέχεια, το αξιολογούν.

Τοπικό Συνέδριο για το κλείσιμο του προγράμματος (Closing local Conference): Συνέδριο, όπου παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα του HADriAN, με στόχο τη διάχυση τους σε όλα τα σχολεία, όπως και σε φορείς χάραξης πολιτικών για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.